Organisator, gebruik en duur

De organisator van de campagne "STIHL fan sinds" (hierna "campagne"), die de pagina van de campagne www.geschiedenis.stihl.be omvat, is ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 71336 Waiblingen, Duitsland (hierna “STIHL”). Deze campagne blijft verderlopen. De organisator behoudt zich het recht om deze campagne stop te zetten zonder opgave van redenen of zonder onderworpen te zijn aan de verplichting om dergelijke maatregel te verklaren aan de gebruikers.

Hoe kan ik deelnemen?
Gebruikers hebben de mogelijkheid om een foto van zichzelf en een STIHL product te uploaden op de website www.geschiedenis.stihl.be. Hierbij wordt een uploadformulier gebruikt. Deelname is gratis en onafhankelijk van de aankoop van goederen of diensten.

Om deel te nemen aan de campagne, moet elke gebruiker akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid door erop te klikken. Andere algemene voorwaarden maken geen deel uit van het contract.

De ingezonden foto's zullen met een vertraging door STIHL worden gepubliceerd. Gebruikers ontvangen een e-mail zodra hun foto te zien is in de galerij.

Gebruikers kunnen geen aanspraak doen gelden met betrekking tot de publicatie van hun foto.

De organisator heeft het recht om een e-mail te sturen naar de gebruiker in verband met de foto.

Wie kan deelnemen?
Gebruikers moeten natuurlijke personen van ten minste 18 jaar oud zijn, in de Benelux wonen of er een permanente verblijfplaats hebben en moeten meerderjarig zijn in de plaats van waaruit ze deelnemen.

Waarop moet u letten bij het kiezen van een foto?
Enkel foto's waarop de afgebeelde personen de apparaten gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en waarop alle gebruikers de aanbevolen beschermende kleding dragen worden aanvaard. STIHL heeft het recht om foto's die niet aan deze eisen voldoen te verwijderen of er commentaar op te leveren. Foto's met gereedschap van andere merken zijn niet toegestaan. Foto's waarop kinderen of dieren worden getoond in de onmiddellijke nabijheid van het gereedschap zijn evenmin toegestaan. Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de foto's die ze uploaden. STIHL is niet verplicht om de juistheid van de gefotografeerde toepassingen te controleren of om de gebruiker op mogelijke fouten te wijzen.

Inzendingen met een racistische of seksistische inhoud, die een politieke boodschap uitdragen, die anderen bedreigen, beledigen of kwetsen of die geweld verheerlijken, foto's die schendingen van de wet, reclame, aanbiedingen van diensten of andere commerciële inhoud weergeven of foto's die het onveilige gebruik of een onjuist of gevaarlijk gebruik van apparaten tonen zullen niet worden gepubliceerd.

Daarnaast behoudt STIHL zich het recht voor om foto's die geen verband houden met de campagne "STIHL fan sinds.." in het kader van de verjaardag van het bedrijf niet te publiceren.

Rechten en licenties
Met betrekking tot alle geüploade foto's in het kader van de campagne “STIHL fan sinds”, draagt de gebruiker aan ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 71336 Waiblingen, Duitsland, het in tijd en plaats onbeperkte maar op elk ogenblik met werking voor de toekomst intrekbare recht over om de foto te kopiëren, te verspreiden, weer te geven, toegankelijk te maken voor publiek en te reproduceren, alsook het recht om genoemde foto te bewerken.

Deze rechten gelden voor alle zakelijke doeleinden van ANDREAS STIHL AG & Co. KG, zelfs buiten de campagne, maar enkel voor gebruik in sociale media en op het internet. Voor deze doeleinden mag de organisator sublicenties verlenen, bijvoorbeeld aan agentschappen. De gebruiker is zich ervan bewust dat wanneer een foto wordt gebruikt op het internet het kopiëren en gebruiken van de foto voor eigen doeleinden door derden niet te voorkomen is. Een verzoek tot intrekking van het gebruiksrecht verstuurt u naar het volgende adres: info@stihl.be. De intrekking gaat pas van kracht als ze de naam van de campagne, de naam van de gebruiker en een nauwkeurige beschrijving van de foto bevat.

De organisator zal deze overdracht aanvaarden.

Gebruikers zullen de organisator toestemming blijven geven om hun naam in de campagne te gebruiken.

Gebruikers zullen garanderen dat ze bevoegd zijn om de bovengenoemde rechten over te dragen aan STIHL. Gebruikers zullen eveneens garanderen dat ze de vereiste toestemming van de op de foto afgebeelde personen hebben en dat de foto's de rechten van derden op generlei wijze schenden.

Schadeloosstelling
Gebruikers zullen de organisator schadeloosstellen tegen elke claim van derden in verband met de schending van hun rechten door de foto.

Divers
Gebruikers zullen geen vergoeding noch winst ontvangen voor hun deelname. De deelname is vrijwillig.

In het geval van een schending van de Gebruiksvoorwaarden, behoudt de organisator zich het recht voor om, zonder afbreuk te doen aan zijn wettelijke rechten, gebruikers uit te sluiten van de campagne.

Indien individuele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zouden worden, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. De partijen zullen ter vervanging van de ongeldige bepaling een geldige voorwaarde overeenkomen die op wettelijk toelaatbare wijze  de inhoud van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden, samen met de volledige campagne, beheerst door het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-kooprecht. De rechtbank van Stuttgart (Duitsland) is de enige bevoegde rechtbank.